Minister voorkomt ongewenste fiscale gevolgen invoering SEPA

Op 3 februari heeft de minister van Financiƫn een besluit gepubliceerd dat belangrijk kan zijn voor verzekerden met een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidspolis en hun adviseurs.

Invoering SEPA

 

Dit jaar gaat het Nederlandse betalingssysteem over op de Single Euro Payments Area, SEPA. Hiertoe moeten de huidige bankrekeningnummers worden omgezet in IBAN-rekeningnummers. Deze omzettingsacties hebben in de tweede helft van december tot een fors aantal vertragingen geleid in overboekingen. Hierdoor kon het gebeuren dat betalingen die bestemd waren om te doen in 2013, pas in 2014 zijn verwerkt. Hoewel een boeking enkele dagen later dan beoogd een futiliteit lijkt, kan dit in fiscaal opzicht grote gevolgen hebben wanneer daarmee de termijn van 31 december wordt overschreden.

 

 

Problematiek
Doordat betalingen voor onder andere lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin 2014 zijn afgeschreven van de rekeningen van de belastingplichtige, heeft dit ongewenste fiscale gevolgen. Naast verlies van aftrek kan de te late betaling ook gevolgen hebben voor de hoogte van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014. Naar aanleiding van deze vertraagde incasso hebben al een aantal verzekerden hun intermediair of aanbieder, aan wie zij voor deze premies een machtiging voor automatische incasso hadden verstrekt, aansprakelijk gesteld voor de schade die zij door deze te late incasso zullen lijden.

Besluit
De minister heeft nu besloten dat in de situatie van vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso's voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013. Daarmee komen deze betalingen in 2013 voor aftrek in aanmerking.

Ook voor de berekening van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014 mag worden uitgegaan alsof de automatische premie-incasso voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben plaatsgevonden in december 2013. Voorwaarde is uiteraard wel dat deze premies in 2014 niet nogmaals als betaalde premies in aanmerking worden genomen.

 

Renseignering
De minister is met aanbieders overeengekomen dat zij de betalingen zo veel als mogelijk met inachtneming van dit besluit gaan renseigneren.

Belastingplichtigen moeten wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting voor box 3 een correctie aanbrengen. Zij kunnen dat doen door in de aangifte inkomstenbelasting 2014 het bedrag van één of meer van de niet vrijgestelde bezittingen te verlagen met deze premie.

Kapitaalverzekeringen
De vertraagde incasso of betaling voor kapitaalverzekeringen, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrekeningen heeft geen fiscale gevolgen voor de contractueel vastgelegde betalingen.

Gevolgen intermediair
Het besluit kan eventuele onrust bij verzekerden wegnemen. Intermediairs die cliënten ondersteuning verlenen bij de aangifte van IB 2013 kunnen dit besluit toepassen in hun advies.

Besluit opvragen
De publicatie uit de Staatscourant kunt u hier downloaden

bron: D & O
auteur: D & O
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Aanvraagformulieren